Rozmiar: 56 bajtów Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach DolnychHistoria BTC    Zarząd Klubu   Organizacja imprez    Osiągnięcia sportowe

Aktualności BTC

Zawody BTC.
BTC nawiązało kontakt ze Śląską Federacją Cyklistów mający na celu wspólne przygotowanie ścieżek i szlaków... (więcej>>)
26.08.2001   Puchar Polski w Kielcach.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25.08.2001   Kielce Naramiennik Prezesa Pzkol (MP Młodzików).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Współpraca BTC z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni. Nasi przyjaciele wykorzystują każdą okazję...     (więcej>>)
Nowy sponsor Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów - firma "Pamo - Plast" sp. z o.o. z Ustrzyk Dolnych...     (więcej>>)  

BTC powstało w 1995r. pierwsze zdjęcie archiwalne pochodzi z połowy lat 30-tych. Przedstawia członków ustrzyckiego "Sokoła" przed swoją siedzibą (obecnie Kino "Orzeł" i Ustrzycki Dom Kultury). Na pierwszym planie kolarze z leżacym rowerem.


Historia Klubu 1995 - 1999

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych powstało w 1995 roku, posiada osobowość prawną i zostało zarejestrowane w rejestrze Sądu Wojewódzkiego w Krośnie pod numerem 19. Jest członkiem Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie od drugiego roku swojej działalności. Działalność statutowa to planowanie i organizowanie życia sportowego związanego ze sportem i turystyką kolarską w oparciu o możliwości środowiskowe i sprzętowe członków Towarzystwa.

Od 1996 roku zaczęła się współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych umożliwiająca częściowy jego udział w kosztach szkolenia grup podstawowych w Uczniowskich Klubach Sportowych w kolarstwie górskim. Nauczyciele zatrudnieni przez OPP prowadzili w wymiarze 2 - 4 godzin tygodniowo zajęcia z kolarstwa. W zamian zawodnicy BTC na imprezach rejonowych reprezentowali Ognisko.

W 1997 roku Prezes Zarządu Krzysztof Plamowski podjął starania o połączenie dwóch Klubów z terenu województwa krośnieńskiego tj. SKKG Ski Sport Sanok i BTC Ustrzyki Dolne. Od stycznia 1998 roku wszyscy zawodnicy startowali w barwach BTC Ustrzyki Dolne. W ten sposób powstała jedna z silniejszych ekip kolarskich w kraju.

W roku 1998 BTC wspólnie z Miejsko - Gminnym Komitetem Przeciwdziałania Al-koholizmowi w Ustrzykach Dolnych oraz z jego odpowiednikiem w Sanoku prowadziło program: Profilaktyka uzależnień w działalności sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w środowisku zwiększonego ryzyka.

Wszystkie działania Towarzystwa były dokumentowane. Sprawozdania prasowe z działalności i osiągnięć były zamieszczane w gazetach regionalnych i centralnych, codziennych jak i magazynach i tygodnikach oraz w telewizji lokalnej. Telewizja publiczna oraz telewizje komercyjne jak również rozgłośnie radiowe lokalne i ogólnopolskie umieszczały w swoich programach reportaże z najważniejszych wydarzeń w życiu sportowym Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów. m.in. relacja z Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim ukazała się w TVP Pr I i II, Telewizji "Polsat", Telewizji Rzeszów, PR I Polskiego Radia (relacja na żywo z dwóch dni zawodów), Radiu RMF FM, Radiu Fan, Radiu Kielce, Radiu Rzeszów. Relacje prasowe zamieściło m.in.: "Tempo", "bikeBoard", "Mega Sport" oraz "Nowiny", "Gazeta Bieszczadzka" i " Nowe Podkarpacie". Ponadto "Gazeta Bieszczadzka" na bieżąco zamieszcza materiały dotyczące działalności BTC.

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów współpracuje i jest w stałym kontakcie z POZKol. Ma swoich przedstawicieli we władzach Okręgu:

 • Janusz Głowacki - członek Zarządu,
 • Dariusz Balana - członek Zarządu,
 • Przemysław Nowak - członek Komisji Rewizyjnej.
Również kontakty z Polskim Związkiem Kolarskim układają się bardzo dobrze. Ścisła współpraca z wiceprezesem PZKol ds. UKS-ów doprowadziła w 1995 roku do otrzymania przez UKS-y z Hoszowa, Lutowisk i Ustrzyk Dolnych 30 rowerów górskich, natomiast w 1998 roku przez UKS "Cyklista" Bandrów 8 rowerów górskich do szkolenia podstawowego. Wartość przekazanego sprzętu wyniosła ponad 40 tys. zł. Jednocześnie BTC otrzymało z PZKol. dwa cykloergometry wyczynowe wartości około 4 tys. zł. Ponadto PZKol wspiera corocznie finansowo organizację Centralnego Zlotu Uczniowskich Klubów Sportowych "Małe Bieszczady Tour - Ustrzyki Dolne ".
Obecnie W lutym 2001 roku podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie nastąpiły zmiany w składzie władz Okręgu. W skład nowego Zarządu spośród członków BTC weszli:
 • Krzysztof Plamowski - członek Zarządu
 • Janusz Głowacki - członek Komisji Rewizyjnej.

DO GÓRY


 

Zarząd Klubu 1995 - 1999

Pierwszy Zarząd BTC powołany został w składzie:
 • Krzysztof Plamowski - Prezes
 • Kamila Cybruch - Sekretarz
 • Mirosław Smarkucki - członek
 • Łukasz Winnicki - członek
 • Marek Jędrzejec -członek

W czasie trwania kadencji rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli Łukasz Winnicki i Marek Jędrzejec. Na ich miejsce Zarząd dokooptował Przemysława Nowaka i Ryszarda Dydaka.

Komisję Sportową tworzyli:

 • Krzysztof Plamowski
 • Janusz Głowacki
 • Przemysław Nowak
 • Marek Jędzejec
W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbywał posiedzenia protokołowane, na których podejmowano uchwały dotyczące gospodarki finansowej, jak również posiedzenia robocze, na bieżąco, na tematy dotyczące aktualnych problemów. Tematyka posiedzeń dotyczyła spraw szkoleniowych, opracowywania kalendarza imprez na każdy sezon, ustalania i zatwierdzania kadry wojewódzkiej młodzików, omawiano sprawy związane z przygotowywaniem imprez sportowych, zatwierdzano preliminarze wydatków na każdy sezon. Omawiano i analizowano starty w imprezach ogólnopolskich i centralnych.

Od 1999 roku funkcjonuje drugi Zarząd BTC w składzie:
 • Krzysztof Plamowski - Prezes
 • Janusz Głowacki - członek
 • Bogusław Pleskacz - członek - Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS
 • Przemysław Nowak. - członek

Działalność finansowa
  Na działalność w poszczególnych latach Zarząd otrzymywał szczupłe dotacje finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Urzędu Miasta Ustrzyki Dolne oraz Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krośnie, ze stałą progresją. Ponadto liczni sponsorzy umożliwiali zawodnikom starty w imprezach oraz wyposażali ich w sprzęt.
Wpływy ze składek członkowskich były niewielkie. Jedynie w 1995 roku były one zbierane. Nie wystarczyły na pokrycie wydatków na korespondencję. Poszukiwanie sponsorów strategicznych mogących unieść ciężar utrzymania Klubu nie przyniósł spodziewanych efektów. Obsługę finansową, ze względu na brak środków na opłacenie księgowego, prowadzi Prezes Zarządu społecznie. Ponadto wszelkie prace biurowe związane z korespondencją, prowadzeniem bieżącej dokumentacji, organizacją imprez, zdobywaniem nagród, projektowaniem i przygotowywaniem dyplomów i upominków, zabezpieczaniem wyjazdów na zawody i obozy oraz ich prowadzeniem pod względem szkoleniowym jak i organizacyjnym, zakupami sprzętu sportowego i jego remontami, utrzymywaniem kontaktów z urzędami, szukaniem sponsorów oraz rozliczeniami m.in. z Urzędem Skarbowym prowadzi Prezes Zarządu - również społecznie.
Prezes Zarządu podjął starania o utworzenie w ramach pionu LZS w 1999 roku BTC jako klubu wiodącego w województwie podkarpackim. Rozmowy na ten temat prowadzone były w Radzie Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie wspólnie z Prezesem Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Krośnie.
W sierpniu 1998 roku, tj. po przeprowadzeniu i rozliczeniu mistrzostw Polski, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie przeprowadził kontrolę działalności Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów zarówno pod względem formalnym jak i finansowym. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień w działalności Towarzystwa oraz prawidłowość prowadzenia dokumentów finansowych.


Biorąc pod uwagę czteroletnią historię kolarstwa górskiego w Bieszczadach - jego rozwój był bardzo dynamiczny zarówno w sporcie wyczynowym jak i amatorskim oraz w propagowaniu walorów zdrowotnych kolarstwa. Działania podejmowane przez ustępujący Zarząd doprowadziły Towarzystwo do czołówki krajowej w kolarstwie górskim. Środki finansowe z trudem zdobywane przez cztery lata pozwoliły na osiągnięcie sukcesu. W chwili obecnej w związku z przeprowadzaniem w kraju reform systemowych bardzo trudno jest zdobyć pozabudżetowe dotacje i darowizny. Jednocześnie system podatkowy nie zachęca potencjalnych darczyńców do wspomagania sportu dzieci i młodzieży. Brak stałych źródeł utrzymania Klubu prawdopodobnie nie pozwoli na realizację ambitnych zamierzeń objęcia działalnością naborową i szkoleniową terenu całych Bieszczadów oraz utworzenia kilku grup szkolenia podstawowego.
Brak środków na płace i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli pracujących w UKS - ach nie pozwalają jednak na rozwinięcie działalności, szczególnie w bieszczadzkim środowisku wiejskim, najbardziej zaniedbanym pod względem rozwoju psychomotorycznego dzieci i młodzieży. Wstrzymuje to możliwość pozytywnego oddziaływania wychowawczego na młodzież mieszkającą w środowisku zwiększonego ryzyka. Brak środków na wyjazdy i remonty sprzętu może pozbawić i tych szczęśliwców, którzy już uprawiają kolarstwo górskie, możliwości startów.

Podsumowójąc jednak działalność Zarządu borykającego się z licznymi kłopotami finansowymi i nie tylko można stwierdzić jednoznacznie, że w ciągu czterech lat trwania kadencji Zarządu popularność sportu kolarskiego na terenia Bieszczadów znacznie wzrosła.

DO GÓRY